Missie

Presentie, preventie, talentgericht werken en oplossingen zoeken in het gewone leven, daar draait alles om bij Talentenjacht!
 
Hoe helpen we  jongeren hun talent ontdekken, problemen oplossen, weerbaar worden en weer met hoop naar de toekomst kijken? Maar ook: Hoe helpen we buurten en scholen op een positieve manier naar jongeren te kijken, rolmodel te zijn en jongeren mee te laten denken over school en buurt? Hoe zorgen we dat de werelden van school, buurt en thuis weer met elkaar verbonden raken op een  manier dat  jongeren weer mee willen doen en op hun eigen wijze opgroeien tot zelfstandige weerbare volwassenen?

Dáár ligt onze ervaring en onze passie.


Visie

Het jongerenwerk heeft een preventieve functie van onschatbare waarde. Dat zie je terug in de huidige tendensen waarbij de roep om kwalitatief jongerenwerk weer overal te horen is. Bij gemeentes, scholen en  zorgorganisaties ligt de focus nog steeds vooral op de aanpak van individuele problemen, en dat lijkt daarmee belangrijker dan het voorkomen ervan. Wij van Talentenjacht! geloven in preventief werken, dus in de haarvaten van jongerengroepen ontdekken waar de vraag ligt en hierop anticiperen. Daar geven we  jongerenwerkers de tools en het podium voor! 


Wij van Talentenjacht! vinden dat het jongerenwerk eens flink in de schijnwerpers gezet moet worden, want dat is het waard! 

Wij kunnen u inzicht geven in onze  jarenlange ervaring op straat, in een breed scala aan scholen, maatjes- en begeleidingstrajecten van outreachende jongerencoaches, en met specifieke risicogroepen als LVB-ers en thuiszitters. Daarbij gaan we altijd uit van kwalitatief, resultaatgericht jongerenwerk in co-creatie met netwerkpartners en opdrachtgevers. Heel graag delen we die kennis en vaardigheden met u.  

De training 

  • Jongerenwerkers hebben na de training kennis gemaakt met de meest recente methodieken, werkvormen en inzichten, waardoor ze verdieping en focus kunnen aanbrengen in hun werk.
  • Jongerenwerkers kunnen hun werk uitleggen, weten welke positie zij innemen in het netwerk en koppelen hun werk aan de opdracht in het kader van de transities.


Startend met het maken van een analyse leert de jongerenwerker methodisch werken en maakt hij/zij zichtbaar wat er aan de hand is. Samen met het netwerk bepaalt de  jongerenwerker  waar op ingezet wordt, en waar heel specifiek de opdracht van de jongerenwerker ligt. Naast kennisontwikkeling gaan de trainers mee de straat op of mee de school in om de verbinding te maken met de lokale praktijk en daar werkzame interventies uit te voeren.
Parallel aan de training loopt een traject voor de manager. We nemen de teammanager mee in de werkwijze, methodes en waarden van het jongerenwerk. Met behulp van onze beleidsambtenaar ondersteunen we u om deze waarden te verbinden aan de opdracht in het kader van de transities, waar enorme kansen liggen voor het jongerenwerk.